ตารางเวลาสำหรับ Mic-Room-Reservation

คลิกบนพื้นที่ว่างเพื่อสร้างใหม่ การจอง.

ห้องเรียน MI 208 1:00
ห้องเรียน MI 406 1:00
ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา MI 314 1:00
ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา MI 405 1:00